Kategorie
Firma Niemcy

Zajęcie konta bankowego w Niemczech

Do zajęcia konta (niem. Kontopfändung) dochodzi w sytuacji, gdy wierzyciel uzyskuje sądowy nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym dłużnika zalegającego ze spłatami. W rezultacie zajęte konta zostają zablokowane i nie ma już możliwości składania dyspozycji. Posiadacz konta, który otrzymał postanowienie o zajęciu, może jednak podjąć pewne kroki, dzięki którym nie zostanie całkowicie pozbawiony środków pieniężnych.

Najważniejsze informacje w skrócie

 • Po wydaniu nakazu zajęcia dłużnik powinien szybko zareagować i zmienić rachunek w tzw. P-Konto (Pfändungsschutzkonto), które chroni część środków przed zajęciem.
 • Aby uniknąć zajęcia konta, dłużnik może skontaktować się z kredytodawcą i omówić możliwe rozwiązania, takie jak np. przerwa w spłacie lub obniżenie raty poprzez wydłużenie okresu spłaty.
 • Przepisy prawne dotyczące zajęcia można znaleźć w § 829 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (niem. Zivilprozessordnung, ZPO). Z reguły właściwy sąd rejonowy wydaje jednocześnie postanowienie o przelewie zajętej wierzytelności zgodnie z § 835 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego.

Jak dochodzi do zajęcia rachunku bankowego w Niemczech?

 • Jeśli pomimo upomnień dłużnik nie płaci rachunków, wierzyciel może złożyć wniosek o zajęcie konta w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Sąd rejonowy (niem. Amtsgericht), który wydaje nakaz zajęcia, jest zwany także sądem egzekucyjnym (niem. Vollstreckungsgericht). Odpowiednie formularze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (niem. Bundesjustizministerium). Aby wykonanie zabezpieczenia przebiegło szybko i sprawnie, sąd zazwyczaj wydaje jedno postanowienie o zajęciu i przelewie wierzytelności (niem. Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, w skrócie PfÜB).
 • Postanowienie o zajęciu i przelewie wierzytelności jest doręczane zarówno dłużnikowi, jak i bankowi prowadzącemu jego rachunek (tzw. dłużnikowi trzeciemu). Z chwilą doręczenia postanowienia o zajęciu i przelewie wierzytelności instytucji kredytowej, zajęcie konta staje się prawnie skuteczne. Oznacza to, że bank lub kasa oszczędnościowa nie może już realizować żadnych wypłat na rzecz posiadacza rachunku, a zlecenia stałe i polecenia zapłaty zostają tymczasowo wstrzymane.

Pfändungsschutzkonto ma zabezpieczyć środki niezbędne dla zapewnienia minimum egzystencji

 • Zajęcie konta może dotyczyć zarówno rachunku bieżącego dłużnika, jak i innych rachunków, takich jak np. konto oszczędnościowe. W szczególności w przypadku zajęcia rachunku bieżącego jego posiadacz musi podjąć szybkie działania, aby móc wypłacać pieniądze na codzienne wydatki. Może on wystąpić do swojego banku z wnioskiem o zmianę rachunku bieżącego w tzw. P-Konto (Pfändungsschutzkonto), które chroni część środków przed zajęciem. Zgodnie z § 850k niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego powinno to nastąpić w ciągu czterech dni roboczych. Dzięki temu posiadacz rachunku zyskuje dostęp do kwoty niepodlegającej zajęciu, niezależnie od tego, skąd pochodzą pieniądze. Kwota ta ma zapewnić środki do życia w przypadku upadłości konsumenckiej. Jej wysokość jest corocznie aktualizowana zgodnie z obowiązującą w Niemczech tabelą określającą limity dochodów podlegających zajęciu (niem. Pfändungstabelle).
 • Jeśli dłużnik ma na utrzymaniu jedną lub więcej osób, może ubiegać się o zwiększenie kwoty wolnej od zajęcia, przedstawiając bankowi dokument dotyczący wypłaty zasiłku rodzinnego (Kindergeld), świadczeń alimentacyjnych lub świadczeń socjalnych.

Konsekwencje zajęcia rachunku bankowego w Niemczech

 • Zajęcie konta ma negatywny wpływ na zdolność kredytową. Informacja o zajęciu rachunku jest przekazywana do Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Schufa), niemieckiego przedsiębiorstwa zajmującego się zbieraniem i analizowaniem informacji kredytowych. Taki negatywny wpis (niem. negativer Schufa-Eintrag) jest usuwany dopiero po upływie 3 lat od spłaty zadłużenia.

Co mogą zrobić dłużnicy, aby uniknąć zajęcia konta?

 • W przypadku nieprzewidzianych wydatków lub spadku dochodów nie zawsze udaje się spłacić zadłużenie w terminie. W takiej sytuacji dłużnik powinien niezwłocznie porozmawiać ze swoimi wierzycielami i poprosić o odroczenie spłaty raty kredytu lub zmniejszenie wysokości rat. Przed zajęciem konta wierzyciele przesyłają jeden lub więcej monitów. Doradca kredytowy może pomóc w uzyskaniu zgody na odroczenie terminu płatności.
 • W przypadku niektórych ofert kredytowych już sama umowa przewiduje możliwość zawieszenia spłaty raty. Dzięki temu kredytobiorcy nie są zdani na dobrą wolę banku w razie przejściowych trudności finansowych.

Różnica między zajęciem konta (niem. Kontopfändung) a zajęciem wynagrodzenia za pracę (niem. Lohnpfändung)

W przypadku zajęcia konta, bank prowadzący rachunek jako tzw. dłużnik trzeci (niem. Drittschuldner) otrzymuje od sądu egzekucyjnego tzw. Pfändungsbeschluss, czyli nakaz zabezpieczenia (zajęcia rachunku). W przypadku zajęcia wynagrodzenia, informacja o zajęciu jest przekazywana pracodawcy dłużnika. Przepisy dotyczące zajęcia wynagrodzenia znajdują się w § 840 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego. Pracodawca jako dłużnik trzeci jest zobowiązany do prawidłowego obliczenia części dochodu z pracy, która nie podlega zajęciu. Kwoty podlegające zajęciu są przekazywane wierzycielowi, natomiast część wolna od zajęcia jest przelewana na konto pracownika. Przy obliczaniu części niepodlegającej zajęciu pracodawca korzysta z tabeli zwanej Pfändungstabelle, załączonej do § 850c niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (ZPO), w której przewidziane są limity dochodów z pracy wolnych od zajęcia. Jeśli kwota przelana na konto dłużnika przekracza indywidualny dopuszczalny limit zgodnie z ochroną przed zajęciem, wierzyciel może dodatkowo złożyć wniosek o zajęcie konta w celu uzyskania wyższej kwoty. Mówi się wtedy o tzw. podwójnym zajęciu (niem. Doppelpfändung).

Nie tylko sąd wydaje nakaz zajęcia 

Nakaz zajęcia (niem. Pfändungsbeschluss) oraz postanowienie o zajęciu i przelewie wierzytelności (niem. Pfändungs- und Überweisungsbeschluss) wydawane są przez właściwy sąd egzekucyjny. Ponadto istnieje też nakaz zajęcia i ściągnięcia należności (niem. Pfändungs- und Einziehungsverfügung), który może zostać wydany przez niemieckie urzędy. Przepisy prawne dotyczące tego nakazu można znaleźć w §§ 281, 282, 309, 314 i 315 niemieckiej ordynacji podatkowej (niem. Abgabenordnung, AO). Jest to środek egzekucyjny wynikający z prawa administracyjnego lub podatkowego. Urzędy chcące wyegzekwować należności od obywateli Niemiec nie muszą występować do sądu z wnioskiem o zajęcie rachunku bankowego. Główny urząd celny, urząd skarbowy lub kasa miejska mogą same wydać nakaz zajęcia i ściągnięcia należności i wysłać go do dłużnika trzeciego, jak również bezpośrednio do dłużnika. Dla banków nakaz ten ma taki sam skutek jak wydane przez sąd postanowienie o zajęciu i przelewie wierzytelności. Oznacza to, że natychmiast po jego doręczeniu bank blokuje konto dłużnika.

Kategorie
Firma Niemcy

Dotacja na uruchomienie firmy w Niemczech – kiedy można ją dostać?

Każda osoba zainteresowana otworzeniem działalności gospodarczej w Niemczech może ubiegać się o tzw. “grant na start”. Rząd federalny oraz poszczególne stany oferują różne programy finansowania, aby wesprzeć przedsiębiorców w ich pierwszych krokach w kierunku samozatrudnienia. Istnieje również możliwość uzyskania specjalnej dotacji od agencji pracy (Arbeitsagentur), która może okazać się pomocna dla osób przechodzących z bezrobocia do prowadzenia własnej działalności.

Kryteria otrzymania dotacji na firmę w Niemczech:

 1. Status bezrobotnego: Aby otrzymać dotację, należy być zarejestrowanym jako bezrobotny z prawem do otrzymywania Arbeitslosengeld przez co najmniej 150 dni na dzień rozpoczęcia samozatrudnienia. Osoby korzystające z Bürgergeld są wyłączone z możliwości otrzymywania dotacji na start, lecz mają alternatywę w postaci zasiłku początkowego.
 2. Minimalny czas pracy: Planowane samozatrudnienie powinno obejmować co najmniej 15 godzin pracy tygodniowo.
 3. Kwalifikacje: Kandydat musi wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia działalności, co może być potwierdzone poprzez doświadczenie zawodowe lub uczestnictwo w kursach.
 4. Opinia eksperta: Wymagana jest opinia eksperta potwierdzająca żywotność i potencjalną rentowność planowanego przedsięwzięcia. Opinię taką mogą wystawić izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, zawodowe, stowarzyszenia specjalistyczne oraz instytucje kredytowe.

Zobacz także: Soka-Bau

Finansowanie i opodatkowanie dotacji

Ile można dostać pieniędzy z dotacji?

Proces otrzymywania dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w Niemczech odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap trwa sześć miesięcy od daty rozpoczęcia samozatrudnienia, podczas którego przedsiębiorca otrzymuje kwotę równą temu, co przedtem uzyskiwał z Arbeitslosengeld, powiększoną o dodatkowe 300 euro miesięcznie na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne. Drugi etap, trwający kolejne dziewięć miesięcy, zapewnia ryczałtową kwotę 300 euro miesięcznie na ubezpieczenie społeczne, wspierając samodzielność finansową przedsiębiorcy w początkowej fazie biznesu.

Opodatkowanie dotacji: Dotacja na start jest zwolniona z opodatkowania, co oznacza, że beneficjenci tego wsparcia nie muszą wykazywać otrzymanej kwoty w swoim zeznaniu podatkowym, co ułatwia zarządzanie finansami na wczesnym etapie prowadzenia działalności. Jednakże, dochód uzyskiwany z samozatrudnienia, poza dotacją, podlega standardowemu opodatkowaniu. Przedsiębiorcy są zobowiązani do prawidłowego rozliczenia tych dochodów, co obejmuje zarówno podatek dochodowy, jak i ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne.

Kategorie
Firma Niemcy Podatki Niemcy

Podatek od samochodu w Niemczech

Podatek od pojazdów mechanicznych (KFZ-Steuer) w Niemczech jest podatkiem, który każdy właściciel pojazdu musi płacić, aby móc legalnie korzystać z publicznych dróg. Wysokość tego podatku zależy od wielu czynników, w tym od typu pojazdu, pojemności silnika, rodzaju paliwa, a także od emisji CO2.

Podatek dla zagranicznych pojazdów

Jeśli chodzi o „KFZ Steuer für ausländische Autos”, czyli podatek dla pojazdów zarejestrowanych poza Niemcami, ważne są następujące aspekty:

 1. Krótkoterminowe zezwolenia: Zagraniczne samochody mogą poruszać się po niemieckich drogach bez konieczności płacenia lokalnego podatku od pojazdów, jeśli ich pobyt jest krótkoterminowy. Na przykład, turystyczne wizyty zwykle nie wymagają rejestracji pojazdu w systemie podatkowym.
 2. Długoterminowe pobyty: W przypadku dłuższych pobytów, na przykład w sytuacji przeprowadzki do Niemiec, może być wymagane zarejestrowanie pojazdu w Niemczech, co wiąże się z obowiązkiem płacenia niemieckiego podatku od pojazdów. Pojazdy zarejestrowane za granicą, które są używane w Niemczech przez dłuższy czas, mogą podlegać lokalnym przepisom podatkowym.
 3. Emisja CO2: Niemiecki system podatkowy coraz bardziej faworyzuje pojazdy przyjazne dla środowiska. Pojazdy emitujące mniej CO2 są obciążone niższym podatkiem, co ma zachęcić do korzystania z ekologiczniejszych opcji.

Jak to działa w praktyce?

Jeżeli zamierzasz używać zagranicznego pojazdu w Niemczech na dłużej niż tylko kilka dni, warto skontaktować się z lokalnym urzędem komunikacji, aby sprawdzić, jakie przepisy będą miały zastosowanie do twojego pojazdu. Możliwe, że będziesz musiał zarejestrować pojazd w Niemczech i zacząć płacić niemiecki podatek od pojazdów, co zależy od różnych czynników, takich jak długość pobytu, typ pojazdu i inne.

Podatek od pojazdów mechanicznych w Niemczech to skomplikowany temat i zawsze warto zasięgnąć porady prawnej lub skorzystać z usług doradztwa podatkowego, aby upewnić się, że wszystkie lokalne przepisy są prawidłowo przestrzegane.

Firma w Niemczech a podatki od samochodu

kwestia podatku od pojazdów (KFZ-Steuer) dotyczy również Polaków prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech, taką jak firma budowlana czy innego rodzaju gewerbe (działalność gospodarcza). Jeśli firma zarejestrowana jest w Niemczech i używa pojazdów na niemieckich drogach, to te pojazdy muszą być zarejestrowane w Niemczech i podlegają niemieckiemu podatkowi od pojazdów.

Kluczowe aspekty dla firm w Niemczech

 1. Rejestracja pojazdów: Wszystkie pojazdy wykorzystywane przez firmę muszą być prawidłowo zarejestrowane w niemieckim systemie rejestracji pojazdów. To obejmuje także pojazdy, które zostały pierwotnie zarejestrowane poza Niemcami, ale są wykorzystywane do celów biznesowych na terenie Niemiec.
 2. Podatek od pojazdów: Podobnie jak w przypadku prywatnych pojazdów, podatek jest obliczany na podstawie emisji CO2 i pojemności silnika. Firmy często korzystają z większych lub specjalistycznych pojazdów, co może oznaczać wyższe stawki podatkowe.
 3. Koszty podatkowe jako wydatki firmowe: Podatek od pojazdów można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności, co oznacza, że są one odliczane od dochodu firmy, obniżając tym samym obciążenie podatkowe firmy.

Specyfika dla przedsiębiorców zagranicznych

Dla osób, które nie są obywatelami Niemiec, ale prowadzą tam firmę, istotne jest, aby zrozumieć, jakie mają obowiązki w zakresie rejestracji i opodatkowania pojazdów. Niewłaściwe zarządzanie tymi aspektami może prowadzić do problemów prawnych i finansowych.

Zalecenia

Dla polskich przedsiębiorców prowadzących działalność w Niemczech zaleca się:

 • Zarejestrowanie pojazdów używanych do celów biznesowych w lokalnym urzędzie komunikacji w Niemczech.
 • Dokładne zapoznanie się z niemieckimi przepisami dotyczącymi podatku od pojazdów i obowiązków związanych z rejestracją pojazdów.
 • Rozważenie skorzystania z usług lokalnego doradcy podatkowego lub prawnego, który pomoże w zrozumieniu i przestrzeganiu lokalnych przepisów.

Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla legalnego i efektywnego prowadzenia działalności w Niemczech.

Kategorie
Firma Niemcy

Świadczenie usług budowlanych w Niemczech


Rozważasz prowadzenie działalności budowlanej w Niemczech jako polska firma? Zastanawiasz się, jakie przepisy i wymagania należy spełnić, aby działać jako podwykonawca bez zbędnych formalności i gdzie szukać wsparcia w zarządzaniu firmą budowlaną na niemieckim rynku? Poznaj kluczowe aspekty świadczenia usług budowlanych w Niemczech, które pomogą Ci w efektywnym i zgodnym z prawem prowadzeniu działalności.

Podstawy prawne i podatkowe dla polskich firm budowlanych w Niemczech

Swoboda świadczenia usług – co musisz wiedzieć?

Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej, polskie firmy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług, w tym także w sektorze budowlanym, na terenie Niemiec. Swoboda ta wiąże się jednak z koniecznością spełnienia określonych wymogów i zobowiązań prawnych, umożliwiających legalne działanie na niemieckim rynku. Warto przed rozpoczęciem świadczenia usług skonsultować się ze specjalistą w zakresie prawa polsko-niemieckiego oraz dokładnie zapoznać się z aktualnymi przepisami.

Podatek od usług budowlanych – jak uniknąć pułapek?

Zgodnie z niemieckim prawem, od usług budowlanych świadczonych na terenie Niemiec należy odprowadzić 15% podatku (Bauabzugsteuer) od wynagrodzenia. Ten obowiązek dotyczy niezależnie od tego, czy zleceniodawcą jest firma niemiecka, czy polska. Polskie firmy mogą jednak ubiegać się o zwolnienie z tego podatku poprzez uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia (Freistellungsbescheiningung), pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, takich jak posiadanie niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej.

Podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników – kiedy należy go płacić?

Delegowanie pracowników do pracy w Niemczech może wiązać się z obowiązkiem opodatkowania ich wynagrodzeń w tym kraju, zwłaszcza jeśli praca ta ma charakter tymczasowy. Istotne jest, by zwrócić uwagę na regułę 183 dni oraz sprawdzić, czy firma posiada w Niemczech zakład podatkowy, co może wpływać na obowiązek opodatkowania.

VAT i działalność budowlana – co powinieneś wiedzieć?

Wykonywanie usług budowlanych w Niemczech może wymagać rejestracji do VAT w tym kraju, co wiąże się z koniecznością składania deklaracji VAT oraz wystawiania faktur z niemieckim VAT. Polskie firmy powinny dokładnie przeanalizować miejsce świadczenia usług, aby prawidłowo rozliczać podatek VAT.

Zakładanie i prowadzenie działalności budowlanej w Niemczech – praktyczne wskazówki

Współpraca z podwykonawcami

Polskie firmy często współpracują z polskimi podwykonawcami przy realizacji projektów w Niemczech. Ważne jest, aby zapewnić, że zarówno firma główna, jak i podwykonawcy spełniają wszystkie niemieckie wymogi prawne i podatkowe. Należy również pamiętać o odpowiedzialności za należyte rozliczenie podatków i składek, co może wymagać szczegółowej weryfikacji dokumentów podwykonawców.

Podsumowanie

Działalność budowlana w Niemczech oferuje polskim firmom wiele możliwości, lecz wymaga dokładnej znajomości i przestrzegania lokalnych przepisów. Zanim rozpoczniesz świadczenie usług budowlanych w Niemczech, upewnij się, że twoja firma spełnia wszystkie wymagania prawne i podatkowe, co pozwoli uniknąć problemów z niemieckimi urzędami. Współpraca ze specjalistami od spraw polsko-niemieckich może okazać się nieoceniona w efektywnym zarządzaniu i rozwijaniu twojej działalności na niemieckim rynku.

Kategorie
Firma Niemcy

Delegowanie pracowników do Niemiec – aktualne informacje i porady

Dla przedsiębiorstw z Polski, Niemcy pozostają kluczowym partnerem w wymianie handlowej. Polskie firmy nie tylko eksportują towary, ale również świadczą usługi na terenie Niemiec, co często wiąże się z koniecznością delegowania pracowników. Przedsiębiorcy muszą jednak mieć świadomość licznych wyzwań prawnych i podatkowych, które towarzyszą temu procesowi.

Oto zestawienie aktualnych informacji na temat delegowania pracowników do Niemiec, obejmujące odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Składki ZUS dla delegowanych pracowników

Zasadniczo, jeśli polska firma deleguje pracowników do Niemiec, ci nadal podlegają polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem, że czas delegowania nie przekroczy 24 miesięcy i nie są oni wysyłani w miejsce innej osoby, której delegacja się zakończyła. Aby to udokumentować, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia A1 oraz karty EKUZ dla pracowników.

Podatek dochodowy w Polsce

Obowiązek potrącania podatku dochodowego w Polsce zależy od wielu czynników, przede wszystkim od czasu spędzonego przez pracownika w Niemczech. Kluczowa jest tu reguła 183 dni – jeśli pracownik przebywa w Niemczech dłużej, to podatek dochodowy płaci w Niemczech od pierwszego dnia pobytu. Ważne jest bieżące monitorowanie czasu spędzonego przez pracownika w Niemczech.

Dokumenty niezbędne do delegowania

Kluczowe dokumenty to zaświadczenie A1 oraz karta EKUZ. Ponadto z pracownikiem należy zawrzeć aneks do umowy o pracę lub porozumienie określające miejsce pracy w Niemczech.

Obowiązki zgłoszeniowe w Niemczech

Pracodawcy muszą pamiętać o obowiązkach zgłoszeniowych w Niemczech, które różnią się w zależności od branży. Do najważniejszych instytucji należą niemiecki urząd celny (Zollamt), SOKA-Bau, Finanzamt, BG-Bau oraz urząd meldunkowy, jeśli pobyt pracownika przekracza trzy miesiące.

Płaca minimalna w Niemczech

W Niemczech obowiązują różne stawki płacy minimalnej w zależności od branży. Od 1 stycznia 2024 roku ogólna stawka minimalna wynosi 12,41 euro brutto. Niemieckie władze kontrolują, czy polskie firmy wypłacają delegowanym pracownikom przynajmniej minimalne wynagrodzenie, a oszustwa w tym zakresie mogą skutkować wysokimi karami.

Przepisy niemieckiego prawa pracy

Delegowani pracownicy, choć zatrudnieni na podstawie polskiego prawa pracy, muszą mieć zapewnione minimalne warunki pracy i płacy obowiązujące w Niemczech, w tym urlop oraz przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy.

Zobacz także: Soka-Bau

Dokumenty dla delegowanych pracowników

Pracodawcy muszą przechowywać i w razie potrzeby przedstawić dokumentację dotyczącą delegowanych pracowników, w tym umowy, dowody ubezpieczenia, ewidencję czasu pracy, dokumenty płacowe, potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia oraz potwierdzenie zgłoszenia na portalu administracji celnej.

Delegowanie pracowników z Ukrainy i na umowach cywilnoprawnych

Delegowanie do Niemiec pracowników z Ukrainy wymaga uzyskania specjalnej wizy Vander Elst, podczas gdy osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych w Polsce mogą być delegowane, pod warunkiem spełnienia tych samych obowiązków co w przypadku umów o pracę, w tym wypłaty płacy minimalnej.

Leasing pracowniczy

Firmy, które chcą delegować pracowników do Niemiec w ramach leasingu pracowniczego, muszą uzyskać specjalne zezwolenie. Niedozwolone jest użyczanie pracowników bez takiego zezwolenia, co może skutkować wysokimi grzywnami.

Podsumowanie

Delegowanie pracowników do Niemiec wiąże się z szeregiem obowiązków i wymaga dokładnego zapoznania się z przepisami. Kluczowe jest zapewnienie pracownikom warunków zgodnych z niemieckim prawem pracy oraz dokładne śledzenie czasu ich pobytu w Niemczech, aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych i finansowych.

Kategorie
Firma Niemcy

Świadczenie usług budowlanych w Niemczech w 2024 roku

W dobie dynamicznie zmieniającego się krajobrazu rynkowego, polskie firmy budowlane kontynuują swoją obecność na niemieckim rynku, wykorzystując możliwości wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ta swoboda działania, choć korzystna, wiąże się z koniecznością dostosowania do ewoluujących wymogów prawnych i podatkowych. Oto, co polska firma budowlana powinna wiedzieć, aby skutecznie i zgodnie z prawem świadczyć usługi budowlane w Niemczech w 2024 roku.

Aspekty podatkowe – Klucz do sukcesu na rynku niemieckim

Znajomość i przestrzeganie niemieckich przepisów podatkowych jest niezbędna dla polskich firm budowlanych pragnących zaistnieć na rynku niemieckim. W szczególności, § 48 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (EStG) nakłada na zleceniodawcę obowiązek potrącenia 15% podatku (Bauabzugsteuer) od wynagrodzenia wypłacanego polskiej firmie budowlanej. Aby uniknąć tego obciążenia, firmy mogą ubiegać się o zwolnienie, przedstawiając niemiecki numer identyfikacji podatkowej oraz dowód wiarygodności podatkowej.

Warto zaznaczyć, że zasady dotyczące opodatkowania dochodów pracowników delegowanych do Niemiec uległy precyzacji. Przyjęcie mechanizmu reverse charge w kontekście VAT oraz szczegółowe uregulowania dotyczące zakładu podatkowego wymagają od firm budowlanych jeszcze większej uwagi na kwestie formalne.

Rejestracja VAT w Niemczech – Kiedy jest konieczna?

Działalność polskich firm budowlanych w Niemczech może pociągać za sobą obowiązek rejestracji do VAT w tym kraju. Przepisy dotyczące miejsca świadczenia usług wskazują na Niemcy jako jurysdykcję podatkową dla usług budowlanych. Firmy muszą więc dokładnie analizować swoje transakcje, aby ustalić, czy konieczna jest rejestracja VAT, a następnie zgodnie raportować i rozliczać podatek.

Zakład podatkowy – Definicja i implikacje

Definicja zakładu podatkowego zyskała na znaczeniu, biorąc pod uwagę aktualne przepisy i umowy międzynarodowe. Polskie firmy budowlane muszą być świadome, że prowadzenie działalności w Niemczech przez okres dłuższy niż 12 miesięcy może skutkować powstaniem zakładu podatkowego i koniecznością opodatkowania dochodów w Niemczech. To kluczowe dla planowania podatkowego i wymaga dokładnego monitorowania czasu trwania projektów.

Współpraca z podwykonawcami – Jak uniknąć pułapek?

Polskie firmy często angażują podwykonawców do realizacji projektów w Niemczech. Jest to praktyka powszechna, ale wymaga należytej staranności, zwłaszcza w kontekście przestrzegania niemieckich wymogów podatkowych i socjalnych. Firmy powinny zatem zawierać w umowach z podwykonawcami klauzule zabezpieczające, aby zapewnić zgodność z niemieckimi przepisami i uniknąć potencjalnych konsekwencji finansowych.

Podsumowanie

Świadczenie usług budowlanych w Niemczech w 2024 roku to nie tylko szansa na rozwój i ekspansję dla polskich firm, ale również wyzwanie związane z koniecznością dokładnego zrozumienia i stosowania się do złożonych przepisów podatkowych i prawnych. Sukces na niemieckim rynku wymaga nie tylko doskonałości w realizacji projektów budowlanych, ale także umiejętności nawigacji po wymaganiach formalnych i podatkowych.

Kategorie
Firma Niemcy

Wykonywanie usług budowlanych w Niemczech – kluczowe aspekty na rok 2024

Polscy przedsiębiorcy budowlani nieustannie dążą do zdobycia przyczółka na niemieckim rynku, korzystając z otwartych granic Unii Europejskiej. Mimo że swoboda świadczenia usług w ramach UE jest szeroka, polskie firmy budowlane muszą sprostać wielu wyzwaniom prawnym i podatkowym, by móc legalnie operować na terenie Niemiec. Kluczowym aspektem jest właściwe rozliczenie podatkowe świadczonych usług.

W niniejszym artykule skupiamy się na pracowniczych aspektach świadczenia usług budowlanych w Niemczech, które są istotne dla polskich przedsiębiorstw działających na tym rynku. Istnieje jednak więcej wymogów, dlatego przed rozpoczęciem działalności w Niemczech, konieczna jest konsultacja ze specjalistą ds. relacji polsko-niemieckich.

Szczegółowe informacje na temat podatków przy usługach budowlanych w Niemczech oraz delegowania pracowników znajdują się w odpowiednich sekcjach naszego serwisu.

Płaca minimalna i związane z nią obowiązki w Niemczech

W 2024 roku płaca minimalna w Niemczech wynosi 12,41 euro brutto na godzinę, jednak w sektorze budowlanym, dzięki staraniom związków zawodowych, stawki są wyższe. Stawki te różnią się w zależności od kraju związkowego i kwalifikacji pracownika, przy czym pracownicy pomocniczy mogą liczyć na co najmniej 12,85 euro brutto, a wykwalifikowani – na 15,70 euro brutto za godzinę. Oczekuje się, że w 2024 roku te kwoty wzrosną.

Niemieckie prawo wymaga, by pracodawcy delegujący pracowników do Niemiec zgłaszali każdego z nich przed rozpoczęciem prac budowlanych za pośrednictwem portalu www.meldeportal-mindestlohn.de oraz zapewniali dokumentację płacową do wglądu niemieckim organom kontrolnym.

Minimalne wymogi niemieckiego prawa pracy

Polski pracodawca delegujący pracowników do Niemiec musi zapewnić przestrzeganie niemieckich standardów pracy, takich jak urlopy czy regulacje dotyczące czasu pracy. Wymagana jest znajomość szczegółowych przepisów, zwłaszcza w branży budowlanej, gdzie obowiązują specyficzne regulacje.

Kasa urlopowa SOKA-BAU

W Niemczech funkcjonuje system kasy urlopowej SOKA-BAU, który jest nowością dla wielu polskich firm. Składki na tę kasę są obliczane od wynagrodzenia brutto pracownika i wynoszą 15,20%. System ten umożliwia pracownikom budowlanym wykorzystanie pełnego urlopu wypoczynkowego niezależnie od zmiany pracodawcy w ciągu roku.

Ubezpieczenie społeczne pracowników

Pracownicy delegowani do pracy w Niemczech przez polskie firmy zazwyczaj pozostają pod polskim systemem ubezpieczeń społecznych, o ile czas delegowania nie przekracza 24 miesięcy. Ważne jest, aby pracownik był zatrudniony w Polsce co najmniej miesiąc przed wyjazdem i posiadał aktualne zaświadczenie A1.

Zgłoszenie świadczenia usług do izby rzemieślniczej

W niektórych przypadkach świadczenie usług budowlanych w Niemczech wymaga zgłoszenia w odpowiedniej izbie rzemieślniczej. Lista zawodów, które podlegają temu obowiązkowi, jest dostępna w specjalnych rejestrach.

Wprowadzając te zasady, polskie firmy budowlane mogą skuteczniej i legalnie konkurować na rynku niemieckim, unikając przy tym wysokich kar i innych problemów prawnych. Przestrzeganie tych wymogów gwarantuje również ochronę praw pracowniczych i zachowanie wysokich standardów pracy.

Kategorie
Firma Niemcy

Przewodnik do rozliczania firmy w Niemczech


Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech wiąże się z szeregiem obowiązków podatkowych i księgowych, które mogą stanowić wyzwanie dla polskich przedsiębiorców. Oto kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci w rozliczeniu Twojej firmy w Niemczech.

Fakturowanie i Podatki

Podstawą prawidłowego rozliczania jest wystawianie faktur zgodnie z niemieckimi przepisami. Faktura musi zawierać datę wystawienia, unikalny numer, specyfikację towaru lub usługi, stawkę i kwotę podatku VAT, a także dane kontaktowe i bankowe sprzedawcy. Warto zaznaczyć, że w przypadku firm budowlanych istotne jest umieszczenie na fakturze adnotacji dotyczącej paragrafu 13 UStG, co oznacza, że to odbiorca usługi jest zobowiązany do rozliczenia VAT. Małe firmy, korzystające z przepisów dotyczących Kleinunternehmer (§ 19 UStG), mogą wystawiać faktury bez VAT, gdzie kwota brutto jest równa kwocie netto.

Podatek dochodowy i VAT to kluczowe elementy systemu podatkowego w Niemczech. Standardowa stawka VAT wynosi 19%, choć istnieją wyjątki, gdzie obowiązuje stawka obniżona 7%. Ciekawostką jest możliwość rozliczania VAT metodą kasową dla firm, których obrót nie przekracza 500 tys. euro rocznie. W branży budowlanej stosowany jest specjalny podatek od usług budowlanych wynoszący 15%, jednak przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z jego płacenia.

Kontrole Podatkowe

Niemieckie kontrole podatkowe są przeprowadzane z dużą dokładnością, a ich czas trwania zależy od wielkości firmy. Warto być przygotowanym na skrupulatną weryfikację zaksięgowanych rachunków i odpisanego VAT. Oszustwa podatkowe są surowo karane, z możliwością pozbawienia wolności do 10 lat oraz nałożenia wysokich kar pieniężnych.

Rozliczenie Roczne

Nieprzedłożenie rocznego rozliczenia podatku do Finanzamt może skutkować nałożeniem kary i decyzji szacunkowej. Przy rozliczeniu rocznym ważne jest, by pamiętać, że zaliczki na podatek dochodowy zazwyczaj nie są płatne w trakcie roku, co oznacza, że większość przedsiębiorców powinna liczyć się z koniecznością dopłaty.

Wymagane Dokumenty i Terminy

Do rozliczenia podatkowego wymagane jest elektroniczne złożenie deklaracji podatkowych zawierających wszystkie przychody i rozchody. Deklaracje te muszą być dostarczone do urzędu skarbowego zgodnie z terminami określonymi przez prawo. Przedsiębiorcy korzystający z usług doradcy podatkowego mają czas na złożenie deklaracji do 31 grudnia, natomiast pozostali muszą to zrobić do 31 lipca.

VAT w Niemczech (Umsatzsteuer)

Podatki VAT w Niemczech rozliczane są corocznie, z obowiązkiem składania deklaracji wstępnych i rocznych. Nowi przedsiębiorcy zobowiązani są do miesięcznego składania wstępnych deklaracji VAT. Termin na złożenie deklaracji rocznej to 31 maja następnego roku, chyba że deklarację składa doradca podatkowy, co znacznie wydłuża ten termin.

Podsumowując, rozliczenie firmy w Niemczech wymaga znajomości lokalnych przepisów podatkowych i księgowych, skrupulatnego prowadzenia dokumentacji oraz świadomości terminów i obowiązków. Polscy przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące VAT, podatku dochodowego oraz wymogi dotyczące faktur. Współpraca z doradcą podatkowym może znacznie ułatwić nawigację po niemieckim systemie podatkowym i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.

Kategorie
Firma Niemcy Podatki Niemcy

Spółka w Niemczech 2024 – czy coś się zmieniło?

W 2024 roku w Niemczech zaszły istotne zmiany prawne i regulacyjne, które mają znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców, w tym tych pochodzących z Polski. Te zmiany dotyczą zarówno aspektów podatkowych, ubezpieczeniowych, jak i innych elementów finansowych prowadzenia biznesu.

Zmiany w Podatkach i Ulgi Podatkowe: Wprowadzono nowe przepisy dotyczące wolnego od podatku dochodu z wynajmu do 1 000 euro rocznie oraz zwiększono stawki amortyzacji nieruchomości. Reforma przepisów o ograniczeniu odliczania odsetek ma również wpływ na sposób, w jaki przedsiębiorstwa mogą odliczać odsetki od podatku​​.

Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne: Zaszły zmiany w składkach na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne, które mogą wpłynąć na koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech​​.

Inne Zmiany: Warto zwrócić uwagę na możliwość wprowadzenia możliwości założenia firmy w sposób cyfrowy oraz na zmiany dotyczące przedstawicielstw polskich przedsiębiorców na terenie Niemiec. Zmiany w podatkach i kontrolach podatkowych mogą również mieć wpływ na to, jak polscy przedsiębiorcy będą traktowani pod względem podatkowym w Niemczech​​.

Bürgergeld – Dochód Obywatelski: Wprowadzenie nowego dochodu obywatelskiego, Bürgergeld, zastępującego Harzt IV, stanowi istotną zmianę w systemie wsparcia społecznego. Stawki świadczeń dla osób dorosłych i par wzrosły, podobnie jak świadczenia dla dzieci​​.

Kwota Wolna od Podatku i Stawki Podatkowe: Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 11 604 euro rocznie oraz przegląd stawek podatku dochodowego mają na celu uwzględnienie inflacji i są korzystne dla podatników, zwłaszcza tych o niższych dochodach​​.

Kinderfreibetrag i Wyższe Odliczenia od Przychodu: Wzrost Kinderfreibetrag, czyli ulgi na dzieci, oraz możliwość pełnego odliczenia przedmiotów wykorzystywanych w pracy, jeśli ich wartość nie przekracza 1 000 euro netto, to kolejne zmiany wspierające przedsiębiorców i pracowników​​.

Wszystkie te zmiany wymagają od polskich przedsiębiorców nie tylko dostosowania się do nowych przepisów, ale również ciągłego monitorowania zmieniającego się środowiska biznesowego w Niemczech. Kluczowe będzie śledzenie aktualności prawnych i gospodarczych oraz elastyczne reagowanie na nowe wyzwania.

Kategorie
Firma Niemcy News

Firma w Niemczech 2024

Założenie i prowadzenie firmy w Niemczech w 2024 roku wymaga znajomości najnowszych zmian w prawie i regulacjach gospodarczych. W tym artykule przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące zakładania firmy, rozliczania się, dostępnych form działalności, na co zwracać uwagę oraz kosztów prowadzenia firmy w Niemczech.

Zmiany w Prowadzeniu Firmy w Niemczech w 2024 roku

 1. Podatki i Ulgi Podatkowe: Niemiecki rząd wprowadził zmiany, które obejmują zwolnienie z opodatkowania dochodów z wynajmu do 1000 euro rocznie, zwiększenie stawek amortyzacji nieruchomości oraz reformę przepisów dotyczących odliczania odsetek.
 2. Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne: Składki na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne wzrosły, co wpłynie na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Inne Zmiany: Wprowadzono różne ulgi podatkowe mające na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycji oraz zmieniono zasady dotyczące ograniczenia ulg podatkowych na odsetki.

Formy Działalności w Niemczech

Zakładanie firmy w Niemczech wymaga zapoznania się z lokalnymi przepisami i regulacjami. UE zachęca kraje do ułatwienia zakładania nowych firm poprzez prostsze procedury administracyjne, niskie koszty i możliwość dopełnienia formalności online.

Jednoosobowa Działalność Gospodarcza (Gewerbe)

Plusy jednoosobowej działalności to łatwość założenia i prowadzenia, niskie koszty rejestracji oraz korzystne warunki księgowości. Jednak wiąże się to także z obowiązkiem opłacania składek ZUS i odpowiedzialnością własnym majątkiem za długi firmy.

Zobacz: Gewerbe w Niemczech

Składki na ZUS w Działalności Gospodarczej

Składki ZUS dla firm nie są jednakowe dla wszystkich przedsiębiorców. Początkowo obowiązuje 6-miesięczne zwolnienie z opłacania składek, następnie przez 2 lata obowiązują stawki preferencyjne. Po tym okresie, przedsiębiorca przechodzi na pełne składki ZUS.

Zobacz także: Księgowość w Niemczech

Zakładanie Firmy – Od Czego Zacząć?

 1. Zdobycie Wiedzy i Doświadczenia: Zdobądź wiedzę branżową, pracując w danej branży lub uczestnicząc w specjalistycznych kursach.
 2. Przetestowanie Biznesu: Sprawdź popyt na swoje usługi, np. poprzez sprzedaż ograniczonej ilości produktów.
 3. Założenie Strony WWW: Obecność online jest niezbędna dla nowoczesnej firmy. Strona internetowa pozwala na sprzedaż produktów, kontakt z klientami i dzielenie się wiedzą.
 4. Zdobycie Koncesji i Zezwoleń: Sprawdź, jakie zezwolenia są potrzebne do prowadzenia Twojej działalności.
 5. Formalności w Urzędach: Po przetestowaniu biznesu, przystąp do formalnego założenia firmy.

Koszty Prowadzenia Firmy w Niemczech

 1. Zmiany w Podatkach i Ulgi Podatkowe:
  • Wolne od podatku dochody z wynajmu do 1 000 euro rocznie.
  • Zwiększona amortyzacja dla inwestorów w nieruchomości – stawki amortyzacji wzrosły z 2% do 3%.
  • Zmienione przepisy o odliczeniu odsetek, wpływające na sposób odliczania odsetek od podatku.
 2. Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne:
  • Wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne, co wpłynie na koszty prowadzenia działalności.
 3. Inne Zmiany dla Przedsiębiorców:
  • Wprowadzenie różnych ulg podatkowych mających na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycji.
  • Zasady ograniczające ulgi podatkowe na odsetki, w tym obowiązek raportowania krajowych układów podatkowych​​.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na przepisy unijne dotyczące zakładania firm w UE. Obywatele UE mają prawo założyć własną firmę w dowolnym kraju Unii, w tym Niemczech. Istotne są również różnice w wymogach administracyjnych między poszczególnymi krajami. UE zachęca kraje do ułatwiania zakładania nowych firm poprzez skrócenie czasu założenia firmy do 3 dni roboczych, obniżenie kosztów do 100 euro, umożliwienie dopełnienia formalności przez internet oraz dostęp do różnych źródeł finansowania i wsparcia dla start-upów​​.

W kontekście jednoosobowej działalności gospodarczej, jej główne zalety to łatwość założenia, prosta księgowość oraz niskie koszty rejestracji. Jednak należy pamiętać o obowiązku opłacania składek ZUS od samego początku prowadzenia działalności. W pierwszych 6 miesiącach obowiązuje zwolnienie z opłacania składek (poza składką zdrowotną). Następnie przez 2 lata obowiązują stawki preferencyjne, a po 2,5 roku możliwe jest przejście na Mały ZUS Plus, gdzie składki są proporcjonalne do dochodu​.

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!